The Wales Real Food and Farming Conference 2024

University of Wales Trinity St David’s Lampeter campus
20/11/2024 22/11/2024

An independent conference on sustainable food and farming

The Wales Real Food and Farming Conference was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim is to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

Inspired by the Oxford Real Farming Conference, the first Wales Real Food & Farming Conference, was held in Aberystwyth in 2019. In 2020 and 2021, we held virtual events because of Covid-19. In 2022, we met in person at the Lampeter campus of UWTSD, and in 2023 at Coleg Cambria Llysfasi, Ruthin.

Book your place

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy

Cynhelir CGFFfC 2024 ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan ar 20-22 Tachwedd.

Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod yw agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Ysbrydolwyd y gan yr Oxford Real Farming Conference, cynhaliwyd y Gynhadledd cyntaf yn Aberystwyth yn 2019. Yn 2020 a 2021, cynhalwyd digwyddiadau rhithiol yn sgil Covid-19. Yn 2022, cwrddom mewn person ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant, ac yn 2023 yng Ngholeg Cambria Llysfasi, Rhuthun.

Archebwch eich lle