Dod yn aelod

Gall unrhyw ddinas, bwrdeistref, tref fawr neu sir sydd wedi sefydlu partneriaeth bwyd traws-sector ag ymagwedd system fwyd gyfan ymuno â Rhwydwaith Sustainable Food Places.  Yr hyn sy’n allweddol yw eich bod yn barod i rannu eich llwyddiannau (a’ch methiannau!) a bod gennych ddiddordeb yn dysgu oddi wrth eraill.

Yn ogystal â bod yn greddiol i fudiad sydd yn tyfu’n gyflym, gall holl aelodau Rhwydwaith SFP elwa ar arbenigedd eu cymheiriaid a mynychu ein digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol. Gall aelodau’r rhwydwaith hefyd elwa ar gymorth tîm Sustainable Food Places, cymryd rhan yn ein hymgyrchoedd a gwneud cais am grantiau a gwobr yn ogystal â chael mynediad llawn at ein hadnoddau a’n pecynnau cymorth ar-lein.

Gwneud cais i fod yn aelod o Rwydwaith SFP

I ddod yn aelod, mae’n rhaid bod y canlynol wedi ei sefydlu:

  • Partneriaeth bwyd traws-sector gyda chylch gorchwyl clir
  • Tystiolaeth bod eich partneriaeth wedi cyfarfod yn rheolaidd am 6 mis o leiaf, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd
  • Person a enwir sydd yn arwain ac yn barod i aelodau eraill gysylltu â nhw
  • Trosolwg o System Fwyd
  • Cynllun Gwaith Partneriaeth Bwyd yn cwmpasu’r 6 mis nesaf

Lawrlwytho Meini Prawf llawn Aelodaeth o Rwydwaith SFP (yn Saesneg).

Bydd Pecyn Cymorth SFP o gymorth i chi ddechrau’r daith

Dyddiadau nesaf adolygu aelodaeth

Dylid cyflwyno ceisiadau aelodaeth ar e-bost yn info@sustainablefoodplaces.org cyn y dyddiadau adolygu isod:

9 Mehefin 2020 | 20 Hydref 2020 | 16 Mawrth 2021

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â info@sustainablefoodplaces.org

SHARE SHARE

Give us your feedback on the website.