Wales Real Food and Farming Conference 2023

Coleg Cambria Llysfasi, Ruthin
01/11/2023 02/11/2023

WRFFC

An independent conference on sustainable food and farming

WRFFC #5 will be held on 1-2 November at Coleg Cambria Llysfasi, Ruthin. More.

The Wales Real Food and Farming Conference was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim is to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

Inspired by the Oxford Real Farming Conference, the first Wales Real Food & Farming Conference, was held in Aberystwyth in 2019. In 2020 and 2021, we held virtual events because of Covid-19. In 2022, we met in person at the Lampeter campus of UWTSD on 23-25 November.

Thank you for your support! We look forward to seeing you in November.

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy

Cynhelir CGFFfC #5 ar 1-2 Tachwedd yng Ngholeg Cambria Llysfasi, Rhuthun. Mwy.

Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod yw agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Ysbrydolwyd y gan yr Oxford Real Farming Conference, cynhaliwyd y Gynhadledd cyntaf yn Aberystwyth yn 2019. Yn 2020 a 2021, cynhalwyd digwyddiadau rhithiol yn sgil Covid-19. Yn 2022, cwrddom mewn person ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant, ar 23-25 Tachwedd.

Diolch i chi am eich cefnogaeth! Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ym mis Tachwedd.